W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; Rozporządzenie) chcielibyśmy poinformować, że dane osobowe firm i osób prywatnych składających zamówienia w Molai znajdują się w bazie firmy Molai Maria Datoń. Zachowaliśmy wszelkie starania, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Jako administrator, przetwarzamy te dane tylko i wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem naszych usług, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi.

Informujemy, iż od 25 maja 2018 r. w Molai mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane poniżej jako "RODO". Obowiązywanie przepisów RODO nakazuje nam przekazanie Państwu, czyli osobom fizycznym, w tym osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz osobom fizycznym reprezentującym osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wszystkich niezbędnych wg przepisów RODO informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy posiadane przez nas Państwa dane osobowe.

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH:

1. Administrator danych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma MOLAI MARIA DATOŃ, z siedzibą w Krakowie, kod 30-838, przy ul. Telimeny 31, NIP: 678-285-73-37, REGON: 362402235.
2. Osoba wyznaczona do kontaktu.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych, w celu przekazania wszelkich pytań, oświadczeń, żądań dotyczących przetwarzania Państwa danych to właściciel Maria Datoń, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Cel przetwarzania danych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) przede wszystkim wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych dla zawarcia i wykonania umowy, np. kontakt telefoniczny lub e-mail w celu ustalenia, odwołania lub zmiany terminu, zakresu, sposobu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w tym ustalenia, zabezpieczenia, obrony, dochodzenia roszczeń,
c) marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
4. Zakres danych przetwarzanych przez Administratora.
Administrator będzie przetwarzać podane przez Państwa:
- dane osobowe wynikające z korespondencji mailowej: imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail,
- NIP na potrzeby rozliczeń podatkowych, ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń
- informacje o zakupionych towarach i wykorzystanych usługach.
5. Odbiorcy danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w podanych powyżej celach, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa:
a) podmiotom świadczącym usługi outsourcingowe dla Administratora, w tym: usługi księgowe, usługi IT, usługi prawne,
b) organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.
6. Przekazywanie danych do państw trzecich.
Państwa dane osobowe, nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. Okres przechowywania danych.
Dane przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie w celach marketingowych będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zgoda została udzielona. Pozostałe dane będą przechowywane bezterminowo, celem zdarzenia mogącego powodować wszelkie ewentualne wzajemne roszczenia z jakiegokolwiek tytułu lub podstawy prawnej, głównie reklamacji, wnowienia zamówień.
8. Uprawnienia posiadacza danych.
Zgodnie z przepisami RODO informujemy, że przysługuje Państwu prawo:
a) dostępu do Państwa danych (art. 15 RODO),
b) żądania sprostowania Państwa danych (art. 16 RODO),
c) żądania usunięcia Państwa danych (art. 17 RODO),
d) żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych (art. 18 RODO),
e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na postawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 13 ust. 2 lit. c RODO),
f) do przeniesienia Państwa danych (art. 20 RODO),
g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych (art. 21 RODO).
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
9. Dobrowolność podania danych przy zawarciu umowy i konsekwencje ich niepodania.
W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania usługi podanie danych, jak np. imię, nazwisko, dane adresowe, jest wymogiem ustawowym oraz umownym i dane te są niezbędne do prawidłowego zawarcia i realizacji umowy. Nie podanie przez Państwa tych podstawowych danych osobowych spowoduje niemożność zawarcia i realizacji umowy/zlecenia. Podanie takich danych osobowych, jak np. numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, ich niepodanie w zasadzie nie zawsze będzie skutkowało odmową zawarcia czy wykonania umowy. W takim jednak przypadku Administrator nie będzie mógł kontaktować się z Państwem telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.
11. Środki ochrony danych osobowych.
Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, w tym w celu zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
12. Zmiana przepisów.
W przypadku zmiany treści lub zmiany interpretacji przepisów RODO, a także zmiany treści lub zmiany interpretacji innych przepisów prawa związanych z przepisami RODO lub ochroną danych osobowych, Administrator może zmienić lub uzupełnić niniejszą informację o ochronie danych osobowych.

Wszystkie użyte na stronach Molai.pl znaki i nazwy firmowe lub towarowe, należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli. Zostały użyte tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i podlegają ochronie.
© 2024 molai.pl